UWSTUDIEBIJCIVAS_II

Studiereglement

Wanneer u zich inschrijft voor een cursus of opleiding dan gaat u met CIVAS een overeenkomst aan. Bij deze overeenkomst horen duidelijke afspraken. Hieronder zetten we deze afspraken voor u op rij. Daarnaast houden wij ons aan de Algemene voorwaarden zoals opgesteld door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO). Zo weet u precies waar u aan toe bent als u kiest voor een studie bij CIVAS.

1. Aanmelden is eenvoudig

U kunt zich op ieder gewenst moment inschrijven door te bellen met nummer 023 - 55 11 511, door het inschrijfformulier op www.civas.nl in te vullen of door een inschrijfkaart te sturen naar: CIVAS, Antwoordnummer 1857, 2000 WC Haarlem. Het inschrijfgeld bedraagt 20,00 euro. Met uw inschrijving verklaart u zich akkoord met het studiereglement.

2. Lesgeld: betaal ineens of in handige termijnbedragen

U kunt het lesgeld ineens voldoen of in termijnen. Wanneer u het lesgeld ineens voldoet, bent u voordeliger uit wegens besparing van administratiekosten. Betaalt u ineens dan kunt u het lesgeld via een automatische incassomachtiging voldoen of binnen 8 dagen na ontvangst van een factuur. Betaalt u in termijnen dan kan dat uitsluitend via een incassomachtiging. Bij het niet tijdig voldoen van het lesgeld kan CIVAS de toezending van studiemateriaal staken en de huiswerkcorrecties opschorten, terwijl de verplichting tot betaling van het lesgeld blijft bestaan. De eventueel door CIVAS te maken kosten ter inning van achterstallige lesgelden komen ten laste van de nalatige student.

3. U mag uw studie tijdelijk onderbreken

Bij CIVAS studeert u in alle vrijheid. U kunt uw studie dus op elk gewenst moment tijdelijk onderbreken. Onderbreken van de studie brengt geen uitstel van betaling met zich mee. Ook verandert het totaal verschuldigde lesgeld niet.

4. Profiteer van een flexibel studietempo

U studeert geheel in eigen tempo, het volledige lesmateriaal krijgt u in een keer thuisgestuurd. Hoe sneller u het huiswerk ter correctie instuurt, hoe sneller u de studie afrondt. U behoudt gedurende 36 maanden na aanvang recht op correctie en begeleiding. Uw studietempo heeft geen invloed op het totaal verschuldigde lesgeld of de te betalen termijnbedragen.

5. U mag uw studie voortijdig beëindigen

U kunt uw schriftelijke cursus of opleiding op ieder moment voortijdig beëindigen door dit per aangetekende brief te melden aan: CIVAS, Postbus 6006, 2001 HA Haarlem. De opzegtermijn bedraagt één maand overeenkomstig de bij de cursus of opleiding opgegeven studieduur. Heeft u het lesgeld vooruitbetaald, dan zal CIVAS dat binnen 14 dagen gedeeltelijk terugbetalen naar rato van het aantal nog niet verstreken studiemaanden. Betaalt u in termijnen dan dient u bij voortijdige beëindiging het lesgeld over de opzegtermijn (en eventuele achterstallige lesgelden) nog te voldoen. Studiemateriaal waarvoor u niet betaald heeft, dient u gefrankeerd aan CIVAS te retourneren. Wilt u na ontvangst van het lespakket afzien van de studie dan heeft u het recht het pakket binnen 14 dagen compleet en onbeschadigd retour te zenden aan CIVAS. De verzendkosten komen hierbij voor uw rekening.

Vraag bij retourzendingen altijd een verzendbewijs en bewaar dit totdat uw retour bij CIVAS is verwerkt! Zodra uw retour is verwerkt, ontvangt u daarvan een bevestiging. Als een retourzending aan CIVAS is verzonden en tijdens het transport vermist raakt, nemen wij - nadat u het verzendbewijs heeft overlegd - de afhandeling van het probleem voor onze rekening. Vermissingen van retourzendingen zonder verzendbewijs vallen buiten onze verantwoordelijkheid en zullen niet in behandeling worden genomen. Heeft u tot tweemaal toe een studie besteld en geretourneerd, dan behouden wij ons het recht voor af te zien van verdere levering.

Voor praktijkopleidingen en praktijkdagen gelden de volgende voorwaarden: Tot vier weken voorafgaand aan de start van de opleiding of praktijkdag(en) kunt u kosteloos annuleren. Zegt u op tussen vier en twee weken voor aanvang van de opleiding of praktijkdag(en) dan betaalt u 50% van de studiekosten. Bij opzegging minder dan twee weken voor aanvang of bij niet verschijnen bent u het volledige studiegeld verschuldigd. Voor de opleiding Gewichtsconsulent vertegenwoordigt de praktijkdag een waarde van 95 euro.

CIVAS behoudt zich het recht voor bij ziekte van de docent, te weinig aanmeldingen of overmacht situaties, praktijkevenementen of examens te annuleren, te verplaatsen of samen te voegen.

6. Portokosten

De verzendkosten voor toezending van de lesmaterialen zijn voor rekening van CIVAS. Alle postzendingen aan CIVAS dienen voldoende gefrankeerd te zijn. De verzendkosten voor het insturen en terugontvangen van het huiswerk zijn voor rekening van de cursist. Stuurt u huiswerk per e-mail in, dan heeft u geen portokosten.

7. Lesmateriaal

Na betaling van het lesgeld mag u het studiemateriaal houden om te gebruiken voor persoonlijke studie. Het studiemateriaal is niet overdraagbaar. Het auteurs- en eigendomsrecht berusten bij CIVAS.

8. Examen, certificaat en diploma

De student ontvangt binnen drie weken na het insturen van het laatste huiswerk voor de meeste studies kosteloos een certificaat of studieverklaring, bij een gemiddeld behaald cijfer van 5,5 of hoger. Een diploma wordt verstrekt na het behalen van het examen. De kosten voor een openboekexamen en het diploma tezamen bedragen 25,00 euro. De kosten voor een klassikaal examen inclusief diploma bedragen 95,00 euro. Kijk bij de studie van uw keuze of er een certificaat en/of diploma aan verbonden is. Voorwaarde voor de ontvangst van het certificaat of diploma is dat het lesgeld en/of het examengeld door de student is voldaan. CIVAS informeert de student tijdig over datum en locatie van een klassikaal examen. Aan een af te nemen klassikaal examen kan slechts worden deelgenomen als de student zich uiterlijk 2 weken van te voren schriftelijk, per e-mail of telefonisch als examenkandidaat aanmeldt, tijdig het verschuldigde examengeld betaalt en het aan de opleiding verbonden huiswerk ter correctie heeft ingezonden en behaald.

9. Examengarantie en herexamen

CIVAS begeleidt u net zo lang totdat u voor het examen bent geslaagd, mits alle huiswerkopgaven ter correctie zijn ingestuurd. Openboekherexamens zijn kosteloos, een klassikaal herexamen kost 45,00 euro.

10. Klachtenafhandeling

CIVAS zet zich volledig in om van uw studie een succes te maken. Mocht er desondanks toch iets misgaan of heeft u een klacht, meldt u ons dat dan per omgaande (schriftelijk: Postbus 6006, 2001 HA Haarlem, per e-mail: info@civas.nl of telefonisch: 023 5511511). Wij doen er alles aan om zo spoedig mogelijk tot een bevredigende oplossing te komen.

CIVAS is lid van de branchevereniging NRTO en conformeert zich aan de Algemene Voorwaarden voor Particulier Onderwijs en Opleidingen en de Gedragscodes die in samenwerking met de Consumentenbond zijn opgesteld. Wilt u meer weten over de klachtenafhandeling bij CIVAS? Bekijk dan de uitgebreide klachtenprocedure elders op deze website.

11. Aansprakelijkheid

CIVAS is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in het lesmateriaal. Tevens kan CIVAS nimmer aansprakelijk worden gesteld voor het toepassen van de lesstof door cursist of enig andere persoon. Een eventuele aanspraak op schadevergoeding zal beperkt blijven tot vergoeding van directe schade.

12. Geschillen

Wij doen er alles aan om klachten naar volle tevredenheid af te handelen. Toch kan het zo zijn dat u het niet eens bent met de afwikkeling. U heeft dan de mogelijkheid zich te wenden tot de Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen. De Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen is ingesteld om geschillen tussen consumenten en een lid van de vereniging NRTO - in dit geval CIVAS - te beslechten.

13. Wet Bescherming Persoonsgegevens

Bij de uitvoering van alle activiteiten is de bescherming van uw persoonsgegevens voor CIVAS van het grootste belang. Uw persoonsgegevens worden daarom met uiterste zorg behandeld. CIVAS verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. CIVAS verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derden en zal deze niet aan derden ter beschikking stellen. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te allen tijde te respecteren. CIVAS gebruikt uw gegevens uitsluitend voor relatiebeheer en bedrijfsvoering, waaronder het inschrijven van studenten, toesturen van lespakketten, huiswerkbegeleiding en het toesturen van informatie over onze producten en daaraan gerelateerde informatie. Wilt u geen informatie meer ontvangen dan kunt u dat schriftelijk of per e-mail meedelen.

Ook alle overige informatie die u aan CIVAS verstrekt of met een van onze medewerkers deelt, wordt strikt vertrouwelijk behandeld en zal nimmer aan derden beschikbaar worden gesteld.