Examenreglement

Wanneer je deelneemt aan een examen dan is het examenreglement van toepassing. Hieronder zetten wij de punten uit het examenreglement voor je op een rij. Zo weet je precies waar je aan toe bent als je besluit bij Civas examen te doen.

Artikel 1. Samenstelling examencommissie

1. De examencommissie bestaat minimaal uit de volgende functionarissen:

Examencoördinator
Studiecoördinator
Docent

Artikel 2. Verantwoordelijkheid examencommissie

1. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het examen en/of de examenonder­delen ligt bij de examencommissie.
2. De examencommissie maakt de examenopga­ven en de beoordelingsnormen en bepaalt de uitslagen.
3. De examencommissie zorgt voor het afnemen, organiseren en correct verlopen van de examens.
4. De examencommissie kan zich laten assisteren door examinatoren en deskundi­gen en ook door examenleiders en surveillanten.

Artikel 3. Aanmelden voor het examen

Je kunt deelnemen aan het examen als je al het huiswerk hebt afgerond met minimaal een 5,5 of hoger én al het lesgeld is voldaan. In verband met de rechtsgeldigheid van je diploma, adviseren we je om je in te schrijven met de achternaam die je bij je geboorte hebt gekregen. Als je getrouwd bent, mag je ook de achternaam van je partner toevoegen.

Je meldt je aan voor een examen via het studentenportaal. Mocht het afleggen van een online examen niet mogelijk zijn, dan kun je deelnemen aan het examen op locatie. Je meldt je hiervoor aan door contact met ons op te nemen.

Artikel 4. Annuleren of verplaatsen

Als je na je aanmelding voor een examen op locatie toch afziet van deelname, dan kan je tot vier weken voor de examendatum kosteloos annuleren of verplaatsen. Annuleer je je deelname tussen vier en twee weken voor de gekozen examendatum, dan ben je 30% van de examenkosten verschuldigd. Tot 2 weken voor de gekozen examendatum kan je kosteloos een alternatieve examendatum kiezen en je examendatum verplaatsen. Bij annuleren of verplaatsen minder dan twee weken voor de gekozen examendatum wordt er 50% in rekening gebracht. Bij niet verschijnen ben je de volledige examenkosten verschuldigd.

Artikel 5. Frequentie, data en plaats

Je kunt het examen afleggen waar en wanneer je maar wilt via het studentenportaal. Mocht het online afleggen van een examen lastig voor je zijn, kun je het examen ook op locatie afleggen. Dit examen op locatie wordt tenminste tweemaal per jaar afgenomen.

De examencommissie bepaalt de data waarop en de plaatsen waar de examens worden afgenomen. De kandidaat die zich voor een examen aanmeldt, ontvangt tijdig informatie over:

  1. de datum waarop en plaats waar het examen zal worden afgenomen
  2. het tijdstip van aanvang en de duur van het examen
  3. een opgave van de eventueel toegestane hulpmiddelen

Artikel 6. Examen niet afronden

Als een kandidaat het online examen vroegtijdig beëindigt, terwijl het examen nog niet afgerond is, beslist de examencommissie of deze kandidaat recht heeft op een nieuwe poging.

Artikel 7. Legitimatie

Online klassikaal examen:
1. Je legitimeert je bij elke examenzitting door het maken van een foto van jezelf en je geldige legitimatiebewijs volgens de instructies van de surveillance software. Deze foto wordt na controle door de examencommissie verwijderd.

Klassikaal examen op locatie:
1. Je legitimeert je desgevraagd, voor elke examenzitting, door het tonen van een geldig legitimatiebewijs.

Artikel 8. Geheimhouding

De examenopgaven worden met de vereiste zorg voor geheimhouding ontwikkeld.

Examen (via het studentenportaal):
1. De examenvragen staan klaar in het studentenportaal.

Examen op locatie:
1. De examenvragen worden worden na vermenigvuldiging in verzegelde enveloppen bewaard. Op de enveloppen wordt het examenonderdeel aangegeven waarop de inhoud betrekking heeft.
2. De enveloppen met de opgaven worden tijdig ter beschikking gesteld aan de examenleider.
3. De examenleider zorgt ervoor dat deze enveloppen met de vereiste geheimhouding gesloten worden bewaard tot tenminste 5 minuten voor de aanvang van het examenonderdeel.

Artikel 9. Examenopgaven

Examen (via studentenportaal):
1. Op de starttijd van het examen worden de examenopgaven getoond in jouw persoonlijke dossier in Ans.
2. Het maken van kopieën, schermprints of aantekeningen is niet toegestaan, dit wordt gecontroleerd met de surveillance software.

Klassikaal examen op locatie:
1. De envelop met examenopgaven wordt in aanwezigheid van de examenkandidaten geopend.
2. De examenopgaven worden op het daarvoor bepaalde tijdstip aan je uitgereikt.
3. Je moet de examenopgaven, inclusief eventuele bijlagen, na afloop van het examenonderdeel weer inleveren.

Artikel 10. Uitwerking en hulpmiddelen

Examen (via het studentenportaal)

  1. De examenonderdelen lever je in het studentenportaal in.
  2. Het gebruik van andere dan door de examencommissie voorgeschreven of toegestane hulpmiddelen is verboden.

Examen op locatie:

  1. De examenonderdelen moeten uitsluitend worden uitgewerkt op het door de examencommissie beschikbaar gestelde uitwerkpapier of andere middelen.
  2. Het gebruik van andere dan door de examencommissie voorgeschreven of toegestane hulpmiddelen is verboden.

Artikel 11. Examenleider en surveillanten

Examen (via studentenportaal):
1. Bij een online klassikaal examen wordt gebruik gemaakt van surveillance software.

Klassikaal examen op locatie:
1. Per locatie is een examenleider aanwezig tijdens de examens. De examen­leider wordt bijgestaan door een of meer surveillanten.
2. Je maakt het examenwerk onder zodanig toezicht, dat in het examenlokaal tenminste één surveillant per 30 kandidaten aanwezig is.

Artikel 12. Beoordeling

1. De examinatoren maken bij de beoordeling van het examen gebruik van de door de examencommissie vastgestelde beoordelingsnormen.
2. De beoordeling van een schriftelijk examen of examenonderdeel wordt uitgedrukt in een cijfer op een schaal van 1 tot en met 10 met een cijfer achter de komma, dan wel door middel van de aanduiding voldoende/onvoldoende.
3. Indien sprake is van afronding tot een cijfer geldt de volgende regel:
- bij 0,5 punten of meer wordt naar boven afgerond
- bij minder dan 0,5 punten wordt naar beneden afgerond.

Artikel 13. Beoordelingsnormen

De meest voorkomende vraagsoort in de examens van Civas is de multiple choice vraag. De cesuur (grens voldoende/onvoldoende) bij een multiple choice-examen is vastgesteld op 55%. Dat betekent dat je minimaal 55% van het totaal aantal vragen juist beantwoord moet hebben om een voldoende te behalen, waarbij rekening wordt gehouden met de gokkans. Een voldoende is het cijfer 5,5 of hoger. Bij minder dan 55% goed beantwoorde vragen behaal je een onvoldoende (het cijfer 5,4 of lager).

Rekenvoorbeeld:
Een examen bestaat doorgaans uit 60 multiple choice vragen. Bij een vierkeuzevraag is de gokkans ¼ of 25%. De gokscore bij 60 vierkeuzevragen is 15 punten (25% x 60 = 15). Het resterende aantal punten is 45 punten. Het kennispercentage ligt bij 55%, dat zijn 25 goede antwoorden (55% x 45 = 25). Dat betekent dat de grens voldoende/onvoldoende bij 40 goede antwoorden ligt (15 + 25 = 40). Bij 40 of meer goede antwoorden behaal je een voldoende en ben je geslaagd. Bij 39 of minder goede antwoorden behaal je een onvoldoende en ben je gezakt.

Bij de examens van Medische basiskennis (MBK) en Psychosociale basiskennis (PSBK) vereist PLATO (Platform Opleiding, Onderwijs en Organisatie) dat je voor het afzonderlijke hoofd- en deelvak een voldoende haalt (het cijfer 5,5 of hoger). Indien je voor mei 2021 bent gestart en voor een van de vakgebieden een onvoldoende haalt, dan moet je het gehele examen opnieuw afleggen, dus beide onderdelen. De formule van het eindcijfer is 80% van het hoofdvakgebied en 20% van het deelvakgebied. Rekenvoorbeeld: Als je examen MBK hebt gedaan, waarbij je een 8 haalt voor het MBK-deel en een 7 voor het PSBK-deel is jouw eindcijfer: (8 x 80) + (7 x 20) = 780 -> 780 / 100 = 7,8.

Ben je de opleiding MBK of PSBK gestart vanaf mei 2021, dan maak je twee examens: een examen over het hoofdvak en een examen over het deelvak. Beide examens moeten met een voldoende worden afgesloten (het cijfer 5,5 of hoger). Je krijgt dus een cijfer voor het MBK-gedeelte en een cijfer voor het PSBK-gedeelte. Bij een onvoldoende voor een van de vakgebieden herkans je alleen het examen over dat desbetreffende vakgebied.

Artikel 14. Resultaat en diploma

1. Als je het examen met goed gevolg hebt afgelegd dan kom je in aanmerking voor het diploma.
2. Is het resultaat onvoldoende, dan ontvang je hiervan een verklaring en kan je je aanmelden voor een herexamen. Voor onze examens (zowel online als op locatie) en de examens voor de opleidingen Medische basiskennis CPION en Psychosociale basiskennis CPION geldt dat je maximaal 2 herexamens kan doen.

Artikel 15. Bepaling van de uitslag

1. De uitslag van een examen(-onderdeel) wordt vastgesteld door de examencommissie.
2. Civas analyseert de examenvragen afzonderlijk en het examen als geheel op factoren zoals moeilijkheidsgraad en betrouwbaarheid. Soms blijkt uit deze analyse dat er reden is voor aanpassing van het examen en/of de uitslagen. Zo kan achteraf blijken dat een vraag onduidelijk geformuleerd is of betrekking heeft op stof die niet behandeld is tijdens de colleges. Ook kan blijken dat de moeilijkheidsgraad van het examen te hoog was. Op grond hiervan kan de examencommissie besluiten de examenuitslagen bij te stellen.

Artikel 16. Mededeling examenuitslag

1. De uitslag van een examenonderdeel wordt zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 1 maand na het afleggen van het examen, schriftelijk aan je meegedeeld.

Artikel 17. Diploma

1. Je ontvangt voor een met voldoende resultaat afgelegd examen­ een diploma, op voorwaarde dat het lesgeld en het examengeld is voldaan.
2. Het diploma wordt ten minste door een van de leden van de examencommissie ondertekend.

Artikel 18. Inzagerecht

1. Gedurende een termijn van vier weken, die begint op de dag na bekend­making van de uitslag van een examen, kan je schriftelijk verzoeken inzage te krijgen in je beoordeelde examen­werk, de opgaven en de beoordelingsnormen.
2. De inzage vindt plaats op het kantoor van Civas. Het tijdstip en wijze van inzage wordt door Civas bepaald in overleg met jou.

Artikel 19. Beroepsmogelijkheid

1. Je kunt bij het secretariaat van Civas beroep aantekenen tegen beslissingen van de examencommissie en/of examinatoren­­.
2. Het beroep moet schriftelijk worden ingediend binnen 5 dagen na toezending van de uitslag.

Artikel 20. Archivering

1. Het schriftelijk examenwerk, een volledige set examenopgaven en de beoordelingsnormen worden gedurende zes maanden na afloop van het examenonderdeel bewaard in het archief van Civas.
2. Jouw bij het examenonderdeel behaalde cijfer en de uitslag blijven gedurende een termijn van 7 jaar bewaard in het archief van Civas.
3. In geval van een beroepsprocedure moet het schriftelijke examenwerk bewaard blijven tot tenminste het einde van de beroepsprocedure, dat wil zeggen tot er sprake is van een voor alle partijen bindende uitspraak.

Artikel 21. Bijzondere omstandigheden

1. De Examencommissie kan je, wanneer je in bijzondere omstandigheden ver­keert, toestemming verlenen om één of meer examenonderdelen af te leggen op een andere locatie dan de algemeen vastgestelde.
2. De Examencommissie kan in bijzondere gevallen toestaan dat je een examen geheel of gedeeltelijk aflegt op een wijze die is aangepast aan jouw mogelijkheden.

Artikel 22. Onregelmatigheden

1. Indien je je ten aanzien van de examinering aan enige onregel­matigheid schuldig maakt, kan je de (verdere) deelname aan het examen worden ontzegd. Wanneer het bedrog of enige andere onregelmatigheid pas na afloop van het examenonderdeel wordt geconstateerd, kan je het diploma worden onthouden of het reeds uitgereikte exemplaar worden teruggevorderd.
2. Indien wordt besloten tot uitsluiting van jou, dan wel onthouding of terugvordering van het diploma, doet de voorzit­ter van de Examencommissie, jou gehoord en onder opgave van gronden, daarvan schriftelijk mededeling aan jou en wijst je op de beroepsmogelijk­heid.

Artikel 23. Slotbepaling

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet en waaromtrent een onmid­dellijke beslissing noodzakelijk is, beslist de Civas-directie.