Examenreglement

Wanneer je deelneemt aan een klassikaal examen dan is het examenreglement van toepassing. Hieronder zetten wij de punten uit het examenreglement voor jou op rij. Zo weet je precies waar je aan toe bent als je besluit bij CIVAS examen te doen.

Artikel 1. Samenstelling examencommissie

1. De examencommissie bestaat minimaal uit de volgende functionarissen:

Examencoördinator
Studiecoördinator
Docent

Artikel 2. Verantwoordelijkheid examencommissie

1. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het examen en/of de examenonder­delen ligt bij de examencommissie.
2. De examencommissie is belast met maken van de examenopga­ven en de beoordelingsnormen, alsmede met het bepalen van de uitslagen.
3. De examencommissie draagt zorg voor het afnemen, de organisatie en een correct verloop van de examens.
4. De examencommissie kan zich laten assisteren door examinatoren en deskundi­gen alsmede door examenleiders en surveillanten.

Artikel 3. Aanmelden

Aan het af te nemen examen kan slechts worden deelgenomen door de student die zich uiterlijk twee weken van te voren als examenkandidaat heeft aangemeld. Een en ander onder voorbehoud dat er plaats is op de gewenste datum en tijd. De kandidaat kan zich reeds aanmelden voor het examen voordat hij alle lessen heeft afgerond. Uiterlijk 1 dag voor de examendatum dient hij echter al het huiswerk te hebben ingezonden en behaald. Bij aanmelding voor een examen dient de kandidaat zonodig de stukken waarvan de examencommissie overlegging verlangt, in te dienen.

Artikel 4. Annuleren of verplaatsen

Indien de student na aanmelding voor een examen toch afziet van deelname, dan kan hij tot vier weken voor de gekozen examendatum kosteloos annuleren of kosteloos een alternatieve examendatum kiezen. Annuleert of verplaatst hij zijn deelname tussen vier en twee weken voor de gekozen examendatum, dan is hij 50% van de examenkosten verschuldigd. Bij annuleren of verplaatsen minder dan twee weken voor de gekozen examendatum of bij niet verschijnen, worden de volledige examenkosten in rekening gebracht.

Artikel 5. Frequentie, data en plaats

1. Ieder examen wordt tenminste viermaal per jaar afgenomen.
2. De examencommissie bepaalt de data waarop en de plaatsen waar de examens worden afgenomen.
3. De kandidaat die zich voor een examen aanmeldt, ontvangt tijdig informatie over:
a. de datum waarop en plaats waar het examen zal worden afgenomen
b. het tijdstip van aanvang en de duur van het examen
c. een opgave van de eventueel toegestane hulpmiddelen

Artikel 6. Legitimatie

1. De kandidaat legitimeert zich desgevraagd, voor elke examenzitting, door het tonen van een geldig legitimatiebewijs.

Artikel 7. Geheimhouding

1. De examenopgaven worden met de vereiste zorg voor geheimhouding ontwikkeld en na vermenigvuldiging in verzegelde enveloppen bewaard. Op de enveloppen wordt aangegeven het examenonderdeel waarop de inhoud betrekking heeft.
2. De enveloppen met de opgaven worden tijdig ter beschikking gesteld aan de examenleider.
3. De examenleider draagt er zorg voor dat deze enveloppen met de vereiste geheimhouding in ongeopende toestand worden bewaard tot tenminste 5 minuten voor de aanvang van het examenonderdeel.

Artikel 8. Examenopgaven

1. De envelop met examenopgaven wordt in tegenwoordigheid van de kandidaten geopend.
2. De examenopgaven worden op het daarvoor bepaalde tijdstip aan de kandidaat uitgereikt.
3. De kandidaat dient de examenopgaven, inclusief eventuele bijlagen, na afloop van het examenonderdeel weer in te leveren.

Artikel 9. Uitwerking en hulpmiddelen

1. De examenonderdelen dienen uitsluitend te worden uitgewerkt op het door de examencommissie beschikbaar gestelde uitwerkpapier of andere middelen.
2. Het gebruik van andere dan door de examencommissie voorgeschreven of toegestane hulpmiddelen is verboden.

Artikel 10. Examenleider en surveillanten

1. Per locatie is een examenleider aanwezig tijdens de examens. De examen­leider wordt bijgestaan door een of meer surveillanten.
2. De kandidaten maken het examenwerk onder zodanig toezicht, dat in het examenlokaal tenminste één surveillant per 30 kandidaten aanwezig is.

Artikel 11. Beoordeling

1. De examinatoren maken bij de beoordeling van het examen gebruik van de door de examencommissie vastgestelde beoordelingsnormen.
2. De beoordeling van een schriftelijk examen of examenonderdeel wordt uitgedrukt in een cijfer op een schaal van 1 tot en met 10, dan wel door middel van de aanduiding voldoende/onvoldoende.
3. Indien sprake is van afronding tot een cijfer geldt de volgende regel:
- bij 0,5 punten of meer wordt naar boven afgerond
- bij minder dan 0,5 punten wordt naar beneden afgerond.

Artikel 12. Beoordelingsnormen

De meest voorkomende vraagsoort in de klassikale examens van CIVAS is de multiple choice vraag. De cesuur (grens voldoende/onvoldoende) bij een klassikaal multiple choice-examen is vastgesteld op 55%. Dat betekent dat de kandidaat minimaal 55% van het totaal aantal vragen juist beantwoord dient te hebben om een voldoende te behalen, waarbij rekening wordt gehouden met de gokkans. Een voldoende is het cijfer 5,5 of hoger. Bij minder dan 55% goed beantwoorde vragen behaalt de kandidaat een onvoldoende (het cijfer 5,4 of lager).

Rekenvoorbeeld:
Een klassikaal examen bestaat doorgaans uit 60 multiple choice vragen. Bij een vierkeuzevraag is de gokkans ¼ of 25%. De gokscore bij 60 vierkeuzevragen is 15 punten (25% x 60 = 15). Het resterende aantal punten is 45 punten. Het kennispercentage ligt bij 55%, dat zijn 25 goede antwoorden (55% x 45 = 25). Dat betekent dat de grens voldoende/onvoldoende bij 40 goede antwoorden ligt (15 + 25 = 40). Bij 40 of meer goede antwoorden behaalt de kandidaat een voldoende en is hij geslaagd. Bij 39 of minder goede antwoorden behaalt de kandidaat een onvoldoende en is hij gezakt.

Bij de examens van MBK (Medische basiskennis) en PSBK (Psychosociale basiskennis) vereist PLATO (Platform Opleiding, Onderwijs en Organisatie) dat de kandidaat voor de afzonderlijke vakgebieden (MBK en PSBK) een voldoende behaalt (het cijfer 5,5 of hoger). Indien de kandidaat voor een van de vakgebieden een onvoldoende haalt, dient hij het gehele examen (beide onderdelen) opnieuw af te leggen. De formule van het eindcijfer is 80% van het hoofdvakgebied en 20% van het deelvakgebied.

Rekenvoorbeeld:
Als de kandidaat examen MBK heeft gedaan, waarbij hij een 8 haalt voor het MBK-deel en een 7 voor het PSBK-deel is zijn eindcijfer: (8 x 80) + (7 x 20) = 780 -> 780 / 100 = 7,8.

Artikel 13. Resultaat en diploma

1. Als de student het examen met goed gevolg heeft afgelegd dan komt hij in aanmerking voor het diploma.
2. Is het resultaat onvoldoende, dan ontvangt de student hiervan een verklaring en kan hij zich aanmelden voor een herexamen. Voor onze klassikale opleidingen Medische basiskennis CPION en Psychosociale basiskennis CPION geldt dat de student maximaal 2 herexamens kan doen.

Artikel 14. Bepaling van de uitslag

1. De uitslag van een examen(-onderdeel) wordt vastgesteld door de examencommissie.
2. CIVAS analyseert de examenvragen afzonderlijk en het examen als geheel op factoren zoals moeilijkheidsgraad en betrouwbaarheid. Soms blijkt uit deze analyse dat er reden is voor aanpassing van het examen en/of de uitslagen. Zo kan achteraf blijken dat een vraag onduidelijk geformuleerd is of betrekking heeft op stof die niet behandeld is tijdens de colleges. Ook kan blijken dat de moeilijkheidsgraad van het examen te hoog was. Op grond hiervan kan de examencommissie besluiten de examenuitslagen bij te stellen.

Artikel 15. Mededeling examenuitslag

1. De uitslag van een examenonderdeel wordt zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 1 maand na het afleggen van het examen, schriftelijk aan de kandidaat meegedeeld.

Artikel 16. Diploma

1. De kandidaat ontvangt voor een met voldoende resultaat afgelegd examen­ een diploma, op voorwaarde dat het lesgeld en het examengeld is voldaan.
2. Het diploma wordt ten minste door een van de leden van de examencommissie ondertekend.

Artikel 17. Inzagerecht

1. Gedurende een termijn van vier weken, die aanvangt op de dag na bekend­making van de uitslag van een examen, kan degene die het examen heeft afgelegd, schriftelijk verzoeken inzage te krijgen in zijn beoordeelde examen­werk, de opgaven en de beoordelingsnormen.
2. Plaats, tijdstip en wijze van inzage worden door CIVAS in overleg met de kandidaat bepaald.

Artikel 18. Beroepsmogelijkheid

1. Elke kandidaat kan bij het secretariaat van CIVAS beroep aantekenen tegen beslissingen van de examencommissie en/of examinatoren­­.
2. Het beroep dient schriftelijk te worden ingediend binnen 5 dagen na toezending van de uitslag.

Artikel 19. Archivering

1. Het schriftelijk examenwerk, een volledige set examenopgaven en de beoordelingsnormen worden gedurende zes maanden na afloop van het examenonderdeel bewaard in het archief van CIVAS
2. Van elke kandidaat blijft het bij het examenonderdeel behaalde cijfer en de uitslag gedurende een termijn van 10 jaar bewaard in het archief van CIVAS.
3. In geval van een beroepsprocedure dient het schriftelijke examenwerk bewaard te blijven tot tenminste het einde van de beroepsprocedure, dat wil zeggen tot er sprake is van een voor alle partijen bindende uitspraak.

Artikel 20. Bijzondere omstandigheden

1. De Examencommissie kan een kandidaat, die in bijzondere omstandigheden ver­keert, toestemming verlenen om één of meer examenonderdelen af te leggen op een andere locatie dan de algemeen vastgestelde.
2. De Examencommissie kan in bijzondere gevallen toestaan dat een kandidaat een examen geheel of gedeeltelijk aflegt op een wijze die is aangepast aan de mogelijkheden van die kandidaat.

Artikel 21. Onregelmatigheden

1. Indien een kandidaat zich ten aanzien van de examinering aan enige onregel­matigheid schuldig maakt, kan hem de (verdere) deelname aan het examen worden ontzegd. Wanneer het bedrog of enige andere onregelmatigheid pas na afloop van het examenonderdeel wordt geconstateerd, kan de kandidaat het diploma worden onthouden of het reeds uitgereikte exemplaar worden teruggevorderd.
2. Indien wordt besloten tot uitsluiting van de kandidaat, dan wel onthouding of terugvordering van het diploma, doet de voorzit­ter van de Examencommissie, de kandidaat gehoord en onder opgave van gronden, daarvan schriftelijk mededeling aan de kandidaat en wijst hem op de beroepsmogelijk­heid.

Artikel 22. Slotbepaling

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet en waaromtrent een onmid­dellijke beslissing noodzakelijk is, beslist de CIVAS-directie.